İŞYERİ ORTAMI SOLUNABİLİR TOZLARIN KONSANTRASYONU


İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

İş hijyeni ölçümleri;  çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının 24.01.2017 tarih 29958 sayılı İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında ön yeterlik ve yeterlik alan laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır.

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeterlik alan laboratuvarların yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükleri aşağıda ki gibidir.

  • Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akreditasyon standardına göre akredite olması
  • Kalibrasyonlar, uluslararası izlenebilirliği olan kalibrasyon laboratuvarlarına yaptırılır.
  • İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan işyerine ait üretim teknolojileri, kullanılan hammaddeler gibi işverenin ve işyerinin meslek sırları ile çalışanlara ait sağlık gözetimi bilgileri, personel bilgileri gibi gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutar

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik gereğince İşverenin yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükleri aşağıda ki gibidir.

  • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit etmek.
  • Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlatmak.
  • İşveren aşağıda yer alan gereklilikler doğrultusunda ölçümlerini tekrarlattırır.
  1. a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
  2. b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.
  3. c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

      –      İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

–          İşveren,  bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili basılı veya elektronik kayıtları denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklar

–         İşveren, işyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelere uygun olarak saklar. Mevzuatla belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi 10 yıldır.